Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

PRIVACY VERKLARING

Hieronder vindt U  alle noodzakelijke informatie over welke gegevens ik van mijn cliŽnten heb, waarom ik die heb en wat ik ermee doe.

Persoonsgegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliŽnt(en)
 • Geboortedatum van de cliŽnt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliŽnt(en)
Bij minderjarige cliŽnten:
 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
 • Huisarts; indien dit noodzakelijk zou zijn en de cliŽnt hiermee instemt.
 • School van de minderjarige cliŽnt .
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugd-zorg, geweldconflicten in het gezin.
 • Ik leg het Burgerservicenummer niet vast  

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).  

 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 4. Minderjarigen
  Volgens de patiŽntenrechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiŽntenrechten indruist tegen het belang van de patiŽnt. Wilsbekwame patiŽnten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.


 • Ik informeer de cliŽnten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
 • Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

 • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Ik bepreek wel eens met collegaís, of in intervisiegroepen casuÔstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

 • Ik werk met papieren cliŽntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard
 • Alleen mijn rekeningen zijn digitaal
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is
 • Alleen mijn boekhouder ziet de rekeninggegevens, met hem heb ik een Verwerkersovereen-komst gesloten

DATALEK:

 • Ik weet  wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen
 • Ik heb afspraken gemaakt in de Verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word  daar-door tijdig geÔnformeerd als er een datalek is geweest


Ondertekening en datum:  
1-8-2018, Toos Graaff