Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

PRIVACY VERKLARING

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 dec 2023

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95 | 2221 KX Katwijk aan Zee
KVK: 28059989

Toos Graaff Training en Counselling verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon.


Persoonsgegevens:
 • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliŽnt(en)
 • Geboortedatum van de cliŽnt(en)
 • Telefoonnummer en e-mail van de cliŽnt(en)
Bij minderjarige cliŽnten:
 • Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:
 • Huisarts; indien dit noodzakelijk zou zijn en de cliŽnt hiermee instemt.
 • School van de minderjarige cliŽnt .
Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid;
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit;
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugd-zorg, geweldconflicten in het gezin.
 • Ik leg het Burgerservicenummer niet vast  
Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiŽnte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
 1. Dossierplicht
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 2. Bewaartermijn
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).  

 3. Beroepsgeheim
  Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 4. Minderjarigen
  Volgens de patiŽntenrechten uit de WGBO komen de wils bekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiŽntenrechten indruist tegen het belang van de patiŽnt. Wilsbekwame patiŽnten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Informatieplicht:
 • Ik informeer de cliŽnten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
 • Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
Toegang tot het cliŽntendossier:
 • Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Ik bepreek wel eens met collegaís, of in intervisiegroepen casuÔstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar
Veiligheid van het cliŽntendossier:
 • Ik werk met papieren cliŽntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard
 • Alleen mijn rekeningen en e-mails zijn digitaal
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn computer optimaal beveiligd is
 • Alleen mijn boekhouder ziet de rekeninggegevens, met hem heb ik een Verwerkersovereen-komst gesloten
Datalek:
 • Ik weet  wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen
 • Ik heb afspraken gemaakt in de Verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word  daar-door tijdig geÔnformeerd als er een datalek is geweest
Uw rechten
U heeft het recht om Toos Graaff Training en Counselling een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Toos Graaff Training en Counselling verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar bovenstaande contactgegevens.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Toos Graaff Training en Counselling laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 dec 2023.

Toos Graaff Training en Counselling kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.